`

Siedleckie Towrzystwo Samorządowe ZAWSZE BLISKO LUDZI

Historia STS

Siedleckie Towarzystwo Samorządowe powstało na kanwie przemian ustrojowych w naszym kraju.

....W 1993 roku grupa zapaleńców z solidarnościowym rodowodem chcąc znaleźć właściwe pole do działania na rzecz naszego miasta powołała stowarzyszenie, które za swój cel postawiło sobie pracę dla dobra Siedlec. Była to nowość w naszej młodej demokracji, gdyż trzeba pamiętać, że partie polityczne powstawały wówczas "jak grzyby po deszczu", szukając swojego miejsca na polskiej scenie politycznej. Jak szybko tworzyły się ugrupowania polityczne w Polsce, to równie szybko dzieliły się lub znikały ze sceny politycznej.

....Opracowany statut stowarzyszenia posiadał uniwersalne zapisy o działaniach na rzecz naszego miasta: budowanie wspólnoty lokalnej, dla której rozwój Siedlec naszej "małej ojczyzny" będzie celem nadrzędnym, propagowanie chrześcijańskiego systemu wartości, poszanowanie prawa własności i dobra ogółu, promocja miasta w Polsce i na świecie. Ale nawet najlepsze zapisy w statucie są niewiele warte, jeśli nie ma osób chcących je realizować. Chcąc realnie wpłynąć na rzeczywistość w naszym mieście, wystartowaliśmy ze swoją listą kandydatów w wyborach samorządowych w 1994 roku i przekonaliśmy do programu wyborczego STS wielu Siedlczan.


....Nasze Stowarzyszenie uczestniczy w sprawowaniu władzy w naszym mieście już trzecią kadencję. Jesteśmy systematycznie co cztery lata rozliczani z działalności przed wyborcami z pozytywnym skutkiem. Ciągły kontakt z mieszkańcami, wsłuchiwanie się w ich sugestie i uwagi jest najlepszą metodą na szybkie reagowanie na potrzeby ludzkie czy zachęcanie Siedlczan do różnego rodzaju działań i inicjatyw. Staramy się być aktywni na każdym polu. ....Dziś w obliczu zjednoczonej Europy oraz olbrzymiego upartyjnienia wielu dziedzin życia w naszym kraju, lokalne stowarzyszenia mają szczególną rolę do spełnienia - dbanie o rozwój naszych małych ojczyzn. ....Siedleckie Towarzystwo Samorządowe wierne swoim ideałom i zobowiązaniom jakie podjęło wobec mieszkańców naszego miasta, jawnie, uczciwie i skutecznie nadal będzie pracować dla dobra Siedlec. ....Zrównoważony i konsekwentny rozwój miasta to jedyna skuteczna droga do poprawy jego gospodarki i wzrostu znaczenia na zewnątrz. Jest również jedyną drogą do poprawy jakości życia mieszkańców oraz sytuacji materialnej rodzin.

....Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, z pełną konsekwencją od wielu już lat realizuje swoje programy wyborcze, których celem nadrzędnym jest rozwój gospodarki miejskiej i wzrost znaczenia na arenie ponadlokalnej i krajowej.