`

Siedleckie Towrzystwo Samorządowe ZAWSZE BLISKO LUDZI

Aktualności

Zapytanie ofertowe - renowacja nagrobka Konstantego Trętowskiego

(2018-02-01 09:44:16)

Siedleckie Towarzystwo Samorządowe

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn.:

 

Prace konserwatorskie nagrobka
Konstantego Trętowskiego i Zofii z Ostrowskich Trentowskiej

zlokalizowanego na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach
(sektor 10, rząd A, nr 5)

 

zdjęcie nagrobka można zobaczyć w zakładce - Fotografie nagrobka   Konstantego Trętowskiego


I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Konstantego Trętowskiego i Zofii z Ostrowskich Trentowskiej
 2. Wszystkie prace konserwatorskie muszą być wykonane zgodnie z programem prac konserwatorskich zaproponowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.
 3. Prace konserwatorskie nad w/w nagrobkami muszą być udokumentowane zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1789).

 

II. Opis sposobu przygotowywania ofert:

a) wykonawca przygotuje ofertę cenową zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego  zaproszenia.

 

III. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:

 1. dokument poświadczający posiadanie kwalifikacji, jakie powinna posiadać osoba uprawniona do prowadzenia prac konserwatorskich  zgodnie z art. 37a  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.  (Dz. U. z 2015 r. poz.1505).

 

IV. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 10.02.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.02.2018 r. o godz. 17:00 w biurze Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego, ul. Piłsudskiego 58 w Siedlcach.

 

V. Miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć na adres biura Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego,  08-110 Siedlce  ul. Piłsudskiego 58.

 

VI. Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć listownie (liczy się data stempla pocztowego) w zamkniętej kopercie z nazwą firmy oraz z oznaczeniem:

„Prace konserwatorskie nagrobka Konstantego Trętowskiego i Zofii z Ostrowskich Trentowskiej  zlokalizowanego na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach”

 

VII. Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać:

telefonicznie pod nr 603 372 775  lub osobiście u Przewodniczącego Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego Jarosława Krzymowskiego.

 

VIII. Termin wykonania zamówienia:      do dnia 01 października 2018 roku.

 

IX. Kryterium wyboru ofertynajniższa cena

 

X. Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie zamawiającego – www.sts-siedlce.pl.

O terminie podpisania umowy wg załączonego wzoru Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę telefonicznie.

 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zaproszenia bez podania przyczyny.

 

Zatwierdził:

Przewodniczący Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego

Jarosław Krzymowski

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – program prac konserwatorskich zaproponowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach
 2. Załącznik nr 2 – oferta cenowa (do której wykonawca powinien dołączyć  kosztorys wykonawczy)
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

PROGRAM prac konserwatorskich

nagrobka Konstantego Trętowskiego i Zofii z Ostrowskich Trentowskiej

z Cmentarza Centralnego w Siedlcach

wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 87/2017, z dn. 24.01.2017 r.

 

Charakterystyka obiektu

Nagrobek Konstantego Trętowskiego i Zofii z Ostrowskich Trentowskiej reprezentuje typ

płyty poziomej z krzyżem na wysokim cokole. Wykonany jest z piaskowca szarego., ok. 1900 r.
Na frontowej ściance zamocowana marmurowa tablica o rozszerzonych narożach i wgłębnie z wykuta inskrypcją: "Ś. P./ KONSTANTY/ TRĘTOWSKI/ PRZEŻYWSZY LAT 54/ ZM. 12 GRUD. 1900 R./ POKÓJ JEGO DUSZY./ OJCZE I BOZE TYŚ MNIE ZASMUCIŁ/ I DŁUGĄ CIĘŻKĄ OKRYŁ ŻAŁOBĄ/ MĄŻ MÓJ NAJDROŻSZY ŻYCIE PORZUCIŁ/ I DZIŚ O PANIE STOI PRZED TOBĄ/ŻONA"

 

Stan zachowania

Stan zarówno płyty poziomej jak i cokołu nagrobka jest bardzo zły, jest on brudny,

porośnięty glonami i mchem, zawilgocony i zasolony. Krzyż wieńczący osadzony pierwotnie na żelaznym trzpieniu, jest częściowo pokruszony i leży obok nagrobka. Podstawa krzyża jest rozłupana na kilka części.

 

Program prac

1)   Wykonanie zdjęć i rozpoczęcie dokumentacji konserwatorskiej.

2)   Zdezynfekowanie i usunięcie nawarstwień organicznych, jak mchy, glony i grzyby

preparatem glono-grzybobójczym Pufas Schimrnel - spray, produkcji Pufas Werk KG,
Im Schedetal l , 34346 Hann. Munden, Niemcy lub innym o podobnych parametrach.

3)   Oczyszczenie chemiczne powierzchni nagrobka i doczyszczenie mechaniczne szczotkami
mosiężnymi oraz z włosia twardego preparatami Alkutex Schmutzloser i Alkutex
Fassdenreiniger-Paste firmy .Remmers'' oraz Scansolem firmy Scandia Cosmetics.

4)   Demontaż żelaznego trzpienia na którym mocowany był krzyż wieńczący.

5)   Odsolenie budulca kamiennego metodą kompresów z pulpy celulozowej topowanych
wodą destylowaną.

6)   Pogłębienie rytu wgłębnie wykutej inskrypcji.

7)   Wzmocnienie struktury budulca kamiennego preparatem krzemoorganicznym Funkosil KSE 300 E firmy Remmers lub innym o podobnych parametrach.

8)   Kitowanie ubytków i głębokich wżerów zaprawą renowacyjną Restauriermortel SK firmy Remmers", lub inną o podobnych parametrach.

9)   Sklejenie i kitowanie krzyża.

10)    Montaż krzyża wieńczącego na nagrobku przy zastosowaniu trzpienia ze stali
nierdzewnej .

11)    Zabezpieczenie od porostów grzybów i mchów oraz hydrofobizacja wszystkich
powierzchni obiektu impregnatem silanowym Funcosil SNL firmy Remmers lub innym o
podobnych parametrach.

12)    Wysypanie rabaty grysem na podsypce żwirowej i położonej agrowłókninie.

13)    Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

 

 

 

 1.  

 

                      

 

Załącznik nr 2

............................................................................                                                                           (nazwa oferenta)

...........................................................................

 

...........................................................................

   (adres)

 

O F E R T A  C E N O W A

Nawiązując do zaproszenia Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego, do składania ofert na realizację zamówienia pn.: „Prace konserwatorskie nagrobka Konstantego Trętowskiego i Zofii z Ostrowskich Trentowskiej  zlokalizowanego na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach”

 oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

 

Prace konserwatorskie nagrobka:

 

Cena brutto: ...................................zł

 

słownie:........................................................................................

 

 

Dokumentacja konserwatorska:

 

Cena brutto: ...................................zł

 

słownie:........................................................................................

 

Łącznie:

 

Cena brutto: ...................................zł

 

słownie:........................................................................................

 

 

DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ KOSZTORYS WYKONAWCZY

 

Oświadczam, że akceptuję warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu.

 

 

 

............................................                                      .........................................................

      (miejscowość, data)                                                       (podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

UMOWA

zawarta w dniu……………………………….

pomiędzy Siedleckim Towarzystwem Samorządowym z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58, 08-110 Siedlce,  NIP 821-16-41-763 REGON: 710323512  reprezentowanym przez:

 1. Jarosława Krzymowskiego – Przewodniczącego Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego
 2. Mirosława Symanowicza  – Skarbnika Siedleckiego Towarzystwa Samorządowego

zwanym dalej zleceniodawcą

 

a

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

z siedzibą w .....................................przy ul. ............................................. zwanym w dalszej

treści wykonawcą.

 

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie prac konserwatorskich nagrobka Marii z Krzeczkowskich Górskiej zlokalizowanego na Cmentarzu Centralnym w Siedlcach przy ul. Cmentarnej 46, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 87/2017 z dnia 24.01.2017 roku, zgodnie z programem konserwatorskim dla w/w nagrobka stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
 2. Prace konserwatorskie nad w/w nagrobkiem zostaną udokumentowane zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1789).

 

§ 2

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

 1. Za wykonanie Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie przedstawione w ofercie Wykonawcy, w wysokości  ........................... zł brutto.
 2. Rozliczenie następuje po bezusterkowym odbiorze prac przez komisję, w skład której wejdzie przedstawiciel  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach i na podstawie poprawnie wystawionej faktury (rachunku) dostarczonej do siedziby Zamawiającego.
 3. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne przelewem, na wskazane w rachunku konto bankowe, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury (rachunku).

 

§ 3

TERMIN REALIZACJI

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy na dzień ………….............…….. roku.
 2. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

 

§ 4

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY

 

 1. Do obowiązku zamawiającego wynikających z przedmiotu umowy, należy przystąpienie do protokolarnego odbioru prac przy udziale Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.
 2. Wszystkie prace konserwatorskie zostaną wykonane zgodnie z zasadami sztuki kamieniarskiej i konserwatorskiej oraz programem prac konserwatorskich zaproponowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Siedlcach.

 

§ 5

WARUNKI GWARANCJI

 

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat od dnia bezusterkowego odbioru.

 

§ 6

ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową strony poddają się odpowiednim przepisom kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

 

§ 7

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

 

         Wykonawca                                                                                         Zamawiający